El diari digital “Crónica Global” ha publicat avui un article titulat “Salvador Puig Antich, la verdad oculta”, que subtitula “Documentos secretos sobre la detención y procesamiento del anarquista arrojan serias dudas sobre la legalidad de la sentencia y ponen en entredicho la investigación policial contra quien ya ha sido considerado un mártir de la represión franquista”. En consideració a les dades que el mitjà de comunicació subministra, la Secció territorial de Catalunya de l’associació Jutges per a la Democràcia vol manifestar el següent:

1. Sobre el procés que conduí a l’execució de Salvador Puig Antich ha planat des del primer moment la sospita de la predeterminació de la decisió del tribunal militar que el sentencià a mort i la irregularitat del procediment que serví de base (en aquesta hipòtesi, excusa) a la condemna.

2. Totes les iniciatives dutes a la pràctica fins ara per obtenir la revisió de la sentència i l’aclariment d’aquelles sospites han topat amb el rebuig de les instàncies judicials de les quals depenia la revisió del procés, rebuig que difícilment pot ésser entès per qualsevol ciutadà preocupat perquè al seu país es respectin els drets fonamentals de les persones, quan fins i tot un dels membres de la Sala Militar del Tribunal Suprem que denegà la interposició de recurs de revisió als familiars de Salvador Puig Antich, el magistrat José Luis Calvo Cabello, al vot particular que emeté a la interlocutòria denegatòria, dictada el 5 de juliol de 2005, exposà motivadament que la presentació de fets que evidenciïn la innocència del condemnat, presentació negada per la majoria del tribunal per rebutjar la interposició del recurs, “puede ser exigida rigurosamente cuando la condena ha sido pronunciada en un juicio justo. Es en esas condiciones cuando adquiere sentido la demostración de la evidencia de la inocencia. Pero cuando, como aquí ocurrió, existen datos que permiten inferir que el proceso estaba dirigido a un fin prefijado, la exigencia ha de ser interpretada con menor intensidad. Basta, a mi juicio, con demostrar -y las promoventes lo han hecho y lo hubieran asentado y razonado definitivamente en la fase de sustanciación del recurso- la existencia de hechos nuevos que, como los dos expuestos, no sólo corroboran que el proceso seguido no fue un proceso justo, sino también que la sentencia debió ser otra”.

3. A la vista dels documents dels que dóna notícia “Crónica Global”, que aporten elements nous de valoració del procés i permeten dubtar seriosament de que es tractés d’un procés just, considerem que és una exigència ineludible en una societat democràtica possibilitar efectivament la revisió de la sentència (i del consell de guerra) que portà Salvador Puig Antich a ser mort a garrote vil.